Den-mark
  • Anasayfa
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Deniz Markalama A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

DENİZ MARKALAMA A.Ş.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA

METNİ

DENİZ MARKALAMA A.Ş. tarafından Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası gibi amaçlarla işlenmesini onaylıyorum.

DENİZ MARKALAMA A.Ş.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Deniz Markalama ve Etiketleme Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., veya “Şirket”) tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Detaylı bilgiye www.denizmarkalama.com.tr internet sitesinden “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

  1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Sizinle olan ilişkimiz kapsamında kişisel verileriniz;

– Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, müşterilerinin talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi,sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl satış veya kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

– Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

– Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya bakım süreçlerinin, ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,

– Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

– Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,

– Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,

– Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

– Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;

– Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

– İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

– Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

– Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

– Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

– İş ortakları, veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,

– Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

– Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,

– Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

– Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlerde memnuniyetin sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,

– Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,

– Makinaların test  edilmesi gibi planlamaların takibi,

– Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:

– Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

– Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım amacınıza ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

– Müşterilerin beğeni, kullanım amacı ve ihtiyaçlarına göre kendilerine, jest gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası,

– Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,

– Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde memnuniyetin sağlanması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım amacı ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet araştırmalarının yapılması,

– Potansiyel kiralama müşterilerine, makina ve sarf malzeme alım müşterilerine ve/veya diğer ürünlerimizin/hizmetlerimizin müşterilerine uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası gibi amaçlar ile kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda sayılan tüm amaçlar birlikte “Amaçlar” olarak ifade edilecektir. 

 

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan Amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Deniz Markalama ve Etiketleme Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, broker şirketleriyle, etkinlik şirketleriyle,dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

  1. d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler; Deniz Markalama ve Etiketleme Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan amaçlar kapsamında toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, fiziki ortamda tarafımızca ya da iş ortaklarımız kanalıyla; tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, üreticilerimiz ve diğer iş ortaklarımız kanalıyla; dijital ortamda internet siteleri, mobil uygulamalar, çağrı merkezi vb. kanallardan elde edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan Amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 

  1. e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak siz,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.denizmarkalam.com.tr İnternet sitelesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.